گزارش

حزب حکمتیست: بزرگداشت خمینی در تورنتو...

 
جمعه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۷ ژوئن ۲۰۱۳ - ۰۶:۳۸

مراسم بزرگداشت خمینی در تورنتو به صحنه محاکمه رژیم اسلامی تبدیل شد!
مزدوران جمهوری اسلامی قصد داشتند که روز یکشنبه ۲ ژوئن در مرکز الهدی در تورنتو در وصف "افکار عدالت خواهانه " رهبر جنایتکار‌شان٬ خمینی به سخنرانی بپردازند. حزب کمونیست کارگری-  حکمتیست- تشکیلات کانادا اعلام کرده بود که کمونیستها٬ آزادیخواهان و مردم معترض این تجمع را زهرشان خواهند کرد و به  صحنه اعتراض و محاکمه رژیم اسلامی تبدیل خواهند کرد. ما اعلام کرده بودیم که اجازه نخواهیم داد تا چهره "ناجی" از هیتلر زمانه به مردم حقنه شود و در وصف یکی از منفورترین جنایتکارن تاریخ مراسم بزرگداشت برگزار شود. بدنبال این اقدام٬ احزاب، سازمانها، و آزادیخواهان مختلفی نیز اعلام کردند که این مراسم را به محل اعتراض کوبنده بر علیه رژیم اسلامی تبدل خواهند کرد.
در هراس از این اقدام ما و نیروهای اپوزیسیون٬ مزدوران جمهوری اسلامی وحشت زده کوشیدند که با تغییر ناگهانی محل برگزاری این مراسم مانع تجمع اعتراضی ما شوند و یک روز مانده به مراسم ننگین شان، محل مراسم را به یکی‌ از مراکز اسلامی در خارج از شهر تورنتو انتقال دادند تا شاید بتوانند در گوشه ای دور از دسترس نیروهای معترض مراسمشان را برگزار کنند. اما حزب حکمتیست و سایر احزاب و آزادیخواهان در عرض یک روز با خبر رسانی از این تغییر محل جلسه کرده خود را به محل برگزاری این تجمع حکومت اوباش و چاقوکشان اسلامی رساندند. 
صف محکمی از مردم معترض به رژیم اسلامی قبل از شروع مراسم با شعارهای "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "خمینی-هیتلر"، "این مرکز تروریستی بسته باید گردد"٬ "زنده باد آزادی، زنده باد برابری" در محل جدید مراسم قاطعانه اعلام کردند که اجازه نخواهند که این رژیم جنایتکار در ایران به سرکوب و کشتار مردم بپردازد و در خارج از کشور جولان دهد. 
در حین تظاهرات لمپن‌های اسلامی که با هوکردنها و شعار های کوبنده تظاهر کننده گان و شعار "تروریست برو گمشو" و "مرگ بر جمهوری اسلامی" روبرو میشدند هراسان و در پناه اسکورت اوباشان اسلامی و پلیس به محل مراسم اسکورت میشدند. در این میان یکی‌ از مزدورن اسلامی که خود را به صف تظاهر کننده گان نزدیک کرده بود مورد گوشمالی تظاهر کننده گان قرار میگیرد و تنها با کمک پلیس میگریزد. در طول این تظاهرات، سخنرانان مختلفی از زوایای گوناگون به افشا رژیم اسلامی پرداختند. محمود احمدی از حزب حکمتیست نیز یکی‌ از سخنرانان این اعتراض کوبنده بود که در چندین مورد سخنرانی کرد! 
حزب حکمتیست - تشکیلات کانادا اعلام میکند که مردم، آزادیخواهان و کمونیستها اجازه جولان دادن به رژیم اسلامی را در خارج از کشور نخواهند داد. و هر تجمع رژیم و حامیان آنرا به محاکمه این رژیم جنایتکار بدل خوهیم کرد!   
سرنگون باد جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست - تشکیلات کانادا
۴ ژوئن۲۰۱۳

 
/ 0 نظر / 2 بازدید