بعد از افشین اسانلو دومین قتل در زندان رجایی شهر: جوان زندانی دیگری به قتل رسید!

خبر فوری!
بعد از افشین اسانلو دومین قتل درزندان رجایی شهر
جوان زندانی به اسم پیام اسلامی درزندان رجایی شهر روز گذشته بر اثر کتک کاری امیری مدیر داخلی زندان٬ به قتل رسید!

روز چهارشنبه دیروز ۱۷ ماه ژوئیه ٬ جوان زندانی به اسم پیام اسلامی در سالن ۶ رجایی شهر با یکی از هم بندیهای خود درگیر شده و دعوا میکنند. مدیر داخلی زندان او را بیرون برده و به او فحاشی میکند. پیام اسلامی پاسخ فحش مدیر داخلی " امیری " را داده و به او میگوید اجازه نداری بمن توهین کنی!


به دستور رئیس زندان رجایی شهر "مردانی" ٬ پیام اسلامی را به یک سلول انفرادی برده و مدیر داخلی زندان امیری او را چنان وحشیانه زیر مشت و لگد میگیرد که بعد از دقایقی ٬ پیام می افتد و خبر از زندان رجایی شهر رسیده که پیام اسلامی زیر شکنجه و کتکهای وحشیانه امیری مدیر داخلی ٬ به قتل میرسد. این خبر در زندان رجایی شهر پخش شده و یکبار دیگر وحشیگری زندانبانان و حکومت را نشان میدهد که در این زندانها فقط با طناب دار نمیکشند بلکه با کتک زدن و شکنجه و یا تزرق دارو و .. نیز جان زندانیان را میگیرند.
این یک واقعه مهم است و خانواده پیام اسلامی و هم بندیهای او از همه مردم دنیا میخواهند به این رفتار وحشیانه سگهای زنجیری اسلامی که در زندانها بجان جوانان افتاده و به راحتی آب خوردن انسان کشی میکنند٬ اعتراض کنند.


کمیته بین المللی علیه اعدام این جنایت وحشیانه در زندان رجایی شهر را بشدت محکوم میکند و از همگان میخواهد به این جنایات اعتراض کنند.


کمیته بین المللی علیه اعدام
۱۸ ژوئیه ۲۰۱٣

Mina Ahadi
0049 (0) 1775692413
minnaahadi@gmail.com
minaahadi-iran.blogspot.co.uk

stopstonningnow.com
notonemoreexecution.org
ex-muslime.de

 
/ 0 نظر / 2 بازدید